VSŽ, a. s., Košice


Šanca pre portfóliových investorov

Základné informácie -história: Spoločnosť Východoslovenské železiarne Košice vznikla v roku 1959, pričom predstavovala najmodernejší a najväčší podnik hutníckej výroby v bývalej Československej socialistickej republike.
Podnik bol transformovaný na akciovú spoločnosť v roku 1990 a o rok neskôr v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie sa okrem bývalých investičných privatizačných fondov stali jej minoritnými akcionármi tiež fyzické osoby.

Po zavŕšení privatizácie v rokoch 1994 až 1995 sa stali súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá z globálneho hľadiska patrila k stredne veľkým producentom surovej ocele a širokého sortimentu plochých výrobkov valcovaných za studena a za tepla. Po privatizácii sa spoločnosť VSŽ svojou neuváženou expanzívnou diverzifikáciou podnikateľskej činnosti dostala do finančnej krízy, ktorá vyvrcholila v roku 1998, železiarne neboli schopné splácať prijaté úvery a nastal technický cross-default (situácia, keď je dlžník neschopný splácať pôžičky). Nový manažment v spolupráci s koordinačným výborom veriteľských bánk nastúpil cestu finančnej stabilizácie a konsolidácie spoločnosti a v koordinácii s vtedajším majoritným akcionárom VSŽ, ktorým sa v roku 1999 opäť stal štát, odsúhlasil predaj hutníckych aktivít strategickému investorovi USX Global Holdings B.V., ktorý prebral splácanie väčšej časti prijatých úverov ako udržanie výroby, zamestnanosti a zaviazal sa realizovať vysoký objem investícií. Proces vstupu investora sa skončil v roku 2000, keď vznikla spoločnosť U.S. Steel Košice, s. r. o.

VÝROBA

Najdôležitejšou výrobnou činnosťou po odčlenení hutníckej výroby je v súčasnosti zhodnocovanie ocele pri výrobe polotovarov, profilov, ako aj konštrukcia strojov a zariadení. Firma VSŽ vlastní majetkové účasti v 77 spoločnostiach, pričom v 19 má vyše 50-percentnú účasť. Z hľadiska výroby možno spoločnosti pod značkou VSŽ rozdeliť do štyroch hlavných skupín:
* Spoločnosti zhodnocujúce hutnícke výrobky, ktoré spracúvajú ploché valcované materiály, zaoberajú sa výrobou profilov, oceľových konštrukcií, odliatkov a delením oceľových zvitkov.
* Spoločnosti vyrábajúce stroje a zariadenia, ktoré sa zaoberajú výrobou strojov na delenie a ohýbanie plechov a trubiek, výrobou časti textilných strojov, dopravníkov a plynových kotlov.
* Spoločnosti priamo zabezpečujúce hutnícku výrobu pre U.S. Steel Košice, s. r. o., ktoré sa zaoberajú balením oceľových výrobkov, dodávkou a údržbou elektrických a riadiacich systémov a inými aktivitami.
* Spoločnosti poskytujúce služby.

FINANČNÉ VÝSLEDKY

Finančné výsledky spoločnosti VSŽ boli v roku 2001 ovplyvnené najmä skutočnosťou, že oceliarske aktivity podniku v období celého predchádzajúceho roka spravovali U.S. Steel Košice, čo spôsobilo najmä výrazný pokles celkových tržieb zaznamenaných v účtovnom období, pričom v roku 2000 boli oceliarske aktivity ešte súčasťou VSŽ. V roku 2001 sa firma tiež zamerala na znižovanie objemu cudzích zdrojov financovania, čo, prirodzene, spôsobilo tiež výraznejší úbytok vlastných zdrojov. Konsolidované finančné výsledky hospodárenia spoločnosti sú uvedené v tabuľkách.

OBCHODOVANIE S AKCIAMI VSŽ NA VEREJNÝCH TRHOCH

V začiatkoch fungovania slovenského kapitálového trhu od roku 1993 podobne ako pri ostatných blue chips akciách (týmto pojmom sa označujú najkvalitnejšie akcie) i cena akcií VSŽ prudko rástla. Dôvera nielen slovenských portfóliových investorov v investovanie do akcií bonitných podnikov bola vtedy vysoká. Postupná privatizácia akcií VSŽ sa začala bezprostredne po osamostatnení Slovenskej republiky, pričom Fond národného majetku SR realizoval posledný výrazný predaj akcií VSŽ zo svojho portfólia v júli 1995, keď predal 15,2 % akcií VSŽ spoločnosti Ferrimex za cenu 200 Sk/akciu, čo predstavovalo cenu takmer o polovicu nižšiu, ako bola vtedajšia trhová cena akcií VSŽ. Skupina okolo Rezeša a spol. tak v roku 1995 nepriamo ovládla takmer 45 % akcií. Vo februári 1996 významný akcionár košických železiarní - spoločnosť investičné fondy založené Harvard Capital & Consulting Slovakia predali svoj 12,2-percentný podiel vo VSŽ Všeobecnej akciovej spoločnosti, čím Rezešova skupina nepriamo ovládla majoritu, pričom podiel jej vplyvu bol odhadovaný približne na 55 % základného imania (vrátane akcionárov Manager, Ferrimex, Hutník a iných).
Netransparentné predaje akcionárskych podielov štátneho FNM priamymi predajmi za nevýhodných, najmä cenových podmienok vyústili do oslabenej dôvery domácich, ale najmä zahraničných portfóliových investorov, ktorí stratili motiváciu nakupovať akcie VSŽ. To zapríčinilo stagnovanie trhovej ceny akcií v období rokov 1994 až 1996.
Začiatkom roku 1998 sa začala prejavovať zhoršená finančná situácia tohto východoslovenského gigantu. Nový manažment železiarní, ktorý nastúpil do vedenia vo februári 1998, si nedokázal získať stratenú dôveru minoritných akcionárov a trhová cena akcií ešte výraznejšie a dlhodobo klesla (približne o 50 %). Koncom roku 1998 sa katastrofálna finančná situácia prejavila naplno a akcie železiarní sa oslabovali ďalej, až pod úroveň 130 Sk. Čiastočné posilnenie ich ceny nastalo až v čase, keď štát začal postupne skupovať akcie VSŽ (marec 1999) s cieľom znovunadobudnutia majority. Posledné výrazné posilnenie trhovej ceny zaznamenali akcie VSŽ v treťom štvrťroku 2001 a dosiahli svoj vrchol v októbri 2001 vzhľadom na ohlásené vyplácanie dividend na akciu vo výške 170 Sk. Neskôr ich trhová cena úmerne klesla, pričom portfólioví investori si z trhovej ceny, prirodzene, odpočítali sumu vyplatenej dividendy na akciu.
V súčasnosti sú akcie VSŽ, po Slovnafte a VÚB, treťou najkapitalizovanejšou emisiou na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB), pričom podiel emisie na hodnote referenčného akciového indexu burzy SAX predstavuje takmer 15 %. Napriek nízkej likvidite na slovenskom kapitálovom trhu patrí titul VSŽ medzi najobchodovanejšie emisie, čo ponúka prípadným portfóliovým investorom možnosť ich rýchleho predaja. Súčasná hodnota akcií podniku sa pohybuje okolo úrovne 200 Sk za jednu akciu, pričom táto cena sa v posledných mesiacoch (dokonca rokoch) javí ako pomerne stabilná. Niektoré výrazné nárasty alebo poklesy ceny boli zapríčinené krátkodobými vplyvmi, napríklad aj špekulatívnymi snahami investorov.
Akcionári spoločnosti VSŽ na svojom mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 22. 4. 2002 odsúhlasili zníženie základného imania podniku. Nominálna hodnota každej emitovanej akcie klesla z doterajších 1000 Sk na 343 Sk. Základné imanie sa týmto znížilo z pôvodných takmer 16,45 mld. Sk na 5,64 mld. Sk a rozdiel pokryje straty za roky 1998 a 1999. Zníženie základného imania by však nemalo mať výrazný vplyv na zmenu trhovej hodnoty akcií, pretože objem vlastného imania ostáva nezmenený, a navyše náš kapitálový trh iba v minimálnej miere reaguje na dosiahnuté ekonomické výsledky alebo významné zmeny v štruktúre finančných výkazov podnikov.
Už dlhší čas sa o zvýšenie svojho akcionárskeho podielu v košických železiarňach zaujíma skupina spoločností (Penta, J&T, Istrokapitál) a tiež U.S. Steel. V prípade, ak by niektorý z nich nadobudol (napríklad aj kúpou 16,5 % akcií z FNM) viac ako 33 % všetkých akcií, podľa zákona by musel nadobúdateľ vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie (v minulosti známy verejný prísľub), t. j. kúpu všetkých akcií od ostatných akcionárov. Hlavným kritériom pri stanovení ceny za akciu, za ktorú by sa odkupovali s veľkou pravdepodobnosťou, bude hodnota 50 % z čistého obchodného imania pripadajúceho na jednu akciu. Podľa poslednej auditovanej nekonsolidovanej účtovnej závierky (k 31. 12. 2001), vypracovanej podľa Slovenských účtovných štandardov, by táto cena predstavovala približne 474/2 = 237 Sk na jednu akciu, čo môže byť dobrým signálom pre potenciálnych portfóliových investorov na nákup.Štruktúra akcionárov (20. marec 2001)

Ostatné právne subjekty a iný akcionári 24,38 %
RIF, a. s. 2,95 %
Prvá Penzijná, a. s. 9,47 %
Bank Austria 10,09 %
Poštová banka, a. s. 12,13 %
FNM SR 16,46 %
USSAC Inc. 24,52 %

Zdroj: (SITA)


Konsolidovaný výkaz ziskov a strát spoločnosti VSŽ, a. s., Košice
(Slovenské účtovné štandardy, v tisícoch Sk, auditované)

31. dec. 2000 31. dec. 2001
Prevádzkové výnosy 72 364 972 6 712 840
Prevádzkový hospodársky výsledok 7 063 605 423 441
Daň z príjmov 1 785 482 71 572
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 5 172 720 655 622
Zdroj: VSŽ, a. s, Košice.Konsolidovaná súvaha spoločnosti VSŽ, a. s., Košice
(Slovenské účtovné štandardy, v tisícoch Sk, auditované)

31. dec. 2000 31. dec. 2001 Zmena %

AKTÍVA
Stále aktíva spolu 4 621 846 3 575 961 (22,6)
Obežné aktíva spolu 11 867 666 7 985 303 (32,7)
Aktíva spolu 16 908 727 11 787 034 (30,2)

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA)
Základné imanie 16 449 263 16 449 263 0,0
Vlastné imanie spolu 10 239 027 8 184 155 (20,0)
Cudzie zdroje spolu 6 161 441 3 324 307 (46,0)
Pohľadávky za upísané vlastné imanie 278 572
Záväzky a vlastné imanie spolu (Pasíva spolu) 16 908 727 11 787 034 (30,2)
Zdroj: VSŽ, a. s, Košice.Vývoj percentuálneho podielu akcií vlastnených fyzickými osobami na celkovom počte emitovaných akcií VSŽ, a. s.
1993       1994         1995       1996         1997       1998        1999        2000        2001
28,97 %  25,78 %   48,08 %   43,38 %   16,96 %   16,18 %   16,45 %   15,16 %   15,59 %


Zdroj: Stredisko cenných papierov SR, a. s.,

Share